Welcome to Our Website

20 Bijbelverzen over dankbaar zijn

heb je ooit moeite om de woorden te kennen om te bidden? Heb je niet het gevoel dat je kunt bidden? Dat is oké! Een geweldige manier om te beginnen is om God te danken voor wie hij is, en wat hij voor jou heeft gedaan. Als je de woorden niet kunt vinden, kan de Schrift je helpen je dankbaarheid aan God te uiten. Noteer ze, onthoud ze of bied ze aan als gebeden tot God. Zijn woord komt nooit nietig terug!

hier zijn 20 Bijbelverzen over dankbaar zijn.

1., 1 Tessalonicenzen 5: 18

Dank in alle omstandigheden; want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.

2. Psalm 107: 1

Oh dank de Heer, want hij is goed, voor zijn standvastige liefde duurt eeuwig!

3. Efeziërs 5: 20

altijd en voor alles dankend aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus,

4. Kolossenzen 3: 15-17

en laat de vrede van Christus heersen in jullie harten, waartoe jullie inderdaad geroepen zijn in één lichaam. En wees dankbaar., Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, onderrichtende en vermanende elkander in alle wijsheid, zingende psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, met dankbaarheid in uw harten tot God. En wat je ook doet, in woord of daad, doe alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God de Vader door hem.

5. Jakobus 1: 17

elk goed geschenk en elk perfect geschenk komt van boven, afkomstig van de Vader der lichten met wie er geen variatie of schaduw is als gevolg van verandering.

6., Filippenzen 4: 6

wees nergens bezorgd over, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging uw verzoeken aan God bekend worden gemaakt.

7. 2 Korintiërs 9: 15

Dank zij God voor zijn onuitsprekelijke gave!

8. Psalm 106: 1

Loof de Heer! Oh dank de Heer, want hij is goed, want zijn standvastige liefde duurt eeuwig!

9. Psalm 105: 1

Oh dank de Heer; roep zijn naam aan; maak zijn daden bekend onder de volkeren!

10., Kolossenzen 3: 15

en laat de vrede van Christus heersen in uw harten, waartoe u inderdaad geroepen werd in één lichaam. En wees dankbaar.

11. Kolossenzen 4: 2

blijven standvastig in het gebed, waakzaam in het met dankzegging.

12. Psalm 118: 1-18

Oh, dank de Heer, want hij is goed; voor zijn standvastige liefde duurt eeuwig! Laat Israël zeggen: “zijn standvastige liefde is eeuwig.’Laat het huis van Aäron zeggen,’ zijn standvastige liefde duurt eeuwig.”Laat degenen die de Heer vrezen zeggen,” zijn standvastige liefde duurt eeuwig.,”Uit mijn nood riep ik de Heer, de Heer antwoordde mij en bevrijdde mij.

13. Psalm 20: 4

moge Hij u het verlangen van uw hart geven en al uw plannen vervullen!

14. Psalm 30: 12

opdat mijn heerlijkheid uw lof kan zingen en niet zwijgt. O HEERE, mijn God, Ik zal u tot in eeuwigheid loven.

15. Kolossenzen 3: 17

en wat je ook doet, in woord of daad, doe alles in de naam van de Heer Jezus, dankend aan God de Vader door hem.

16., Romeinen 1: 21

want hoewel zij God kenden, eerden zij hem niet als God of dankden hem, maar zij werden nutteloos in hun denken, en hun dwaze harten werden verduisterd.

17. Psalm 100: 4

Voer zijn poorten met dankzegging, en zijn voorhoven met lof! Dank hem, zegen zijn naam!

18. Jesaja 12:4-5

en je zult in die dag zeggen: “looft de Heer, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, verkondigt dat zijn naam verheven is. “Looft den HEERE, want hij heeft verheerlijkt; laat dit bekend worden op de ganse aarde.,

19. 1 Kronieken 29: 13

en nu danken wij u, onze God, en prijzen uw glorieuze naam.

20. Filemon 1: 4

Ik dank mijn God altijd als ik je in mijn gebeden herinner.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *